O škole

Naší vizí je vytvořit prostor pro vzdělávání a výchovu dětí v přirozeném, respektujícím a bezpečném prostředí. Usilujeme o respektování jedinečnosti a zachování vnitřní svobody dítěte. Školu vnímáme především jako službu dětem.

Poskytujeme základní vzdělávání žákům na prvním i na druhém stupni.

Všechny ročníky začínají vyučování v 9 hodin. Den zahajujeme ranním kruhem, tedy společným setkáním, při kterém mají žáci i učitelé prostor pro vyjádření svých pocitů, postřehů, řeší se zde i některé organizační záležitosti apod.

Vzdělávací program školy je postaven tak, aby bylo přihlédnuto k individuálním potřebám každého žáka. Na prvním stupni funguje výuka málotřídním způsobem, který je významně spojen s budováním samostatnosti žáků. Ti často pracují ve dvojici nebo v týmu. Spojování ročníků vyžaduje specifickou formu výuky, promyšlené a připravené střídání aktivit a využívání didaktických pomůcek.

Druhostupňové žáky vedeme k samostatnosti tím, že jim poskytujeme prostor, aby se sami mohli rozhodnout, čemu se chtějí věnovat. Na některé vyučovací hodiny se žáci dělí do tzv. studijních skupin. Rozdělení se provádí zejména podle znalostí, přirozených schopností, zájmu nebo sociálních vazeb, napříč jednotlivými ročníky. To učiteli umožňuje přizpůsobit učební tempo i zaměření výuky konkrétním potřebám žáka. V rámci výuky jednotlivých předmětů mají žáci možnost si vybrat takové aktivity, které jim nejlépe vyhovují. Žáci vidí, že to, co jim škola nabízí, je pro ně smysluplné. Učí se, protože sami chtějí, a vidí důsledky svých rozhodnutí. Při hodnocení žáků nepoužíváme známky. Využíváme formativní (slovní) hodnocení, které mnohem lépe vystihuje pokroky v porovnání s předchozím obdobím. Na každého žáka naší školy pohlížíme jako na jedinečnou a neopakovatelnou bytost, proto neporovnáváme schopnosti žáků mezi sebou, nýbrž hodnotíme každého individuálně. Součástí areálu školy je školní zahrada, kterou žáci využívají každodenně o přestávkách, zároveň zde trávíme některé vyučovací hodiny. Odpoledne zahrada slouží zejména aktivitám školní družiny. Žáci se podílejí na jejím utváření a údržbě, čímž se mimo jiné seznamují s koloběhem přírody a potřebami jednotlivých rostlin, například při péči o zeleninové a bylinkové záhony nebo o jedlé keře a stromy. Pro výuku využíváme také školní terasu.

V rámci školní výuky mají žáci možnost účastnit se nejrůznějších aktivit:

Na prvním i druhém stupni je ve třídách maximálně 16 žáků. Nízký počet žáků celé školy zajišťuje téměř rodinné prostředí, umožňuje uplatňovat individuální přístup ke každému dítěti a případně zachytit možné negativní jevy mezi žáky na samém počátku.

Ve škole máme přírodovědný koutek, kde se žáci mohou seznámit s drobnými zvířaty a pečovat o ně. V současné době máme dvě morčata, na jaře rozšíříme náš koutek o velké akvárium s rybičkami. Všichni žáci naší školy mohou zdarma navštěvovat ranní i odpolední školní družinu. Od září příštího školního roku plánujeme otevřít také školní klub, který bude přístupný všem žákům 2. stupně v odpoledních hodinách a částečně také o víkendech a o prázdninách.

Škola sídlí v centru obce Těptín, jižně od Prahy, v okrese Praha-východ ve Středočeském kraji. Stavba školní budovy je plánovaná do třech fází (výstavba v dlouhodobém plánu):

  1. fáze: DOKONČENO: tři kmenové třídy, školní jídelna – výdejna, vstupní atrium a další nezbytné prostory (WC a umývárny, šatny, sklady aj.);
  2. fáze: DOKONČENO: nové čtyři kmenové učebny v patře školy, zázemí pro práci učitelů (sborovna);
  3. fáze: červen 2019 - leden 2020 - odborné učebny – jazyková učebna, multifunkční učebna pro výuku přírodovědných předmětů, poradenské pracoviště (zázemí pro práci školního psychologa a speciálního pedagoga).

Prostory školy jsou maximálně přehledné, kmenové třídy jsou vybaveny moderním, výškově nastavitelným školním nábytkem, vestibul školy slouží jako místo setkávání a relaxační zóna pro naše žáky.

Školu vnímáme jako symbol živé obce, symbol setkávání, pořadatele společenských a kulturních akcí.

Školní budova a její zahrada slouží jako místo pro komunikaci a přirozené centrum zájmového vzdělávání obce. Vytváříme atmosféru spolupráce, participace a komunikace. Jsme v kontaktu s mateřskými, základními i středními školami v okolí obce, s některými aktivně spolupracujeme. Spolu s Osadním výborem Těptín se podílíme na realizaci každoročních tradičních vánočních setkání a velikonočních jarmarků. Ve spolupráci se Spolkem Plamínek Těptín a Lesní mateřskou školou Těptín se vracíme k oslavě tradičních svátků společně s dětmi, rodiči a velkou částí obyvatel osady Těptín.

Škola je registrovaná v projektu RECYKLOHRANÍ aneb ukliďme si svět a Skutečně zdravá škola.

V roce 2017 navštívila školu Česká školní inspekce. Inspekční zpráva je ke stažení na Portálu ČŠI (vlevo pod mapou).

Máme školáků

Domácích školáků

Pedagogů

Naši sponzoři

Adresa

Základní škola Těptín, s.r.o.
Jílovská 884
251 68 Kamenice - Těptín

Telefon

+420 732 348 805

E-mail

hryzbilova@skolateptin.cz