Zápis a přestup

Informace k zápisu do 1. třídy Základní školy Těptín s.r.o.

K zápisu je třeba předem:

Po obdržení přihlášky a zálohy na školné obdrží zákonný zástupce registrační číslo, pod kterým se přihlásí do on-line tabulky a zvolí si pro optimální čas zápisu.

Termíny zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020/21

Duben 2020

S sebou přineste rodný list zapisovaného dítěte a váš občanský průkaz/pas.

 

Stanovení pravidel pro zápis žáka do ZŠ Těptín s.r.o. pro školní rok 2020/2021

Pokud bude počet zapsaných žáků vyšší, než je kapacita školy/třídy, vstupují v platnost další kritéria:

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí

Přijetí i nepřijetí žáků bude oznámeno v souladu se školským zákonem v platném znění (§ 36, § 46 odst. 1, § 165 odst. 2 písm. e) školského zákona) a správním řádem. • Rozhodnutí o přijetí se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn na přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy. Rozhodnutí o přijetí se považují za oznámená dnem zveřejnění. • Rozhodnutí o nepřijetí budou doručena do vlastních rukou zákonného zástupce. O přijetí bude rozhodnuto bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů (zákon 500/2004, § 71, odst. 1, 3).

Informační schůzka pro rodiče s ředitelkou školy se koná na základě individuální dohody v termínu listopad 2019 až březen 2020.

Informační schůzka je určená především těm, kteří už navštívili výuku v naší škole. Budeme zde detailněji objasňovat filozofii a koncepci školy a také odpovídat na Vaše dotazy.

Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a starší. Na žádost rodičů a na základě doporučujícího vyjádření školského poradenského zařízení mohou být zapsány i mladší děti, které se narodily v období od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014.

Zápis by měl být příjemnou společenskou událostí pro všechny strany. Pokud se některému z dětí nepovede dobře, bude nemocné, nebo jen nebude ve své kondici, není problém si během celého dubna dohodnout náhradní termín.

Těšíme se na společné setkání s Vámi a Vašimi dětmi.

 

Přestupy do vyšších tříd

V SOUČASNÉ DOBĚ DOBĚ UMOŽŇUJEME PŘESTUP DO 1. - 9. TŘÍDY. 

Lze přestoupit KDYKOLIV v průběhu školního roku, nebo od dalšího školního roku.

V případě, že máte zájem o přestup žáka k začátku školního roku, doporučujeme registraci. Máte-li zájem o přestup ještě v průběhu tohoto školního roku, kontaktujte ředitelku školy.

Koncepce výuky a přístup k žákovi se na naší škole v mnoha ohledech liší od klasické výuky na školách zřizovaných městem nebo obcí. Je proto důležité, aby se žák i rodiče seznámili s průběhem vyučování a vzájemně se poznali s třídním učitelem.

Kroky vedoucí k přestupu žáka:

  1. návštěva rodičů ve vyučování
  2. pohovor po absolvované výuce - zjištění zpětné vazby, spokojenosti, motivace, úrovně znalostí
  3. pohovor se zákonnými zástupci, vč. předložení vysvědčení za poslední uzavřené pololetí a práce žáka (např. pracovní sešity)
  4. předložení případného doporučení z poradenského pracoviště, od lékaře, individuálního vzdělávacího plánu apod., pokud existují
  5. písemná žádost o přestup

 

Máme školáků

Domácích školáků

Pedagogů

Naši sponzoři

Adresa

Základní škola Těptín, s.r.o.
Jílovská 884
251 68 Kamenice - Těptín

Telefon

+420 732 348 805

E-mail

hryzbilova@skolateptin.cz